การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

December 19th, 2014

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดจะทำการเก็บเกี่ยวได้ก็ต่อเมื่อมีอายุประมาณ 110-120 วัน หรือ นับหลังจากวันไหมออกประมาณ 60-65 วัน หรือถ้าฐานเมล็ดเป็นสีดำก็เก็บเกี่ยวได้ หลังจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพดแล้วควนนำเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้ไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยพื้นของยุงฉางควรสูงจากพื้นดินประมาณ 50-100 ซม. และต้องมีการระบายอากาศที่ดีการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชการกำจัดวัชพืชเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าเราขืนปล่อยไว้พวกวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารของต้นข้าวโพด การกำจัดวัชพืชจำได้ก็ต่อเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 15-20 วัน ในระหว่างที่ทำการกำจัดวัชพืชเราควรจะพรวนดินไปด้วยแต่ถ้าจะใช้สารเคมีควรใช้ในช่วงก่อนและหลังต้นข้าวโพด เช่น สารอะลาคลอร์ (ALACHLOR) โรคของข้าวโพดที่มักจะเจออยู่บ่อย ๆ คือโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรคราสนิม วิธีป้องกันโรคต่างพวกนี้คือการถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย นอกจากโรคที่มาก่อกวนต้นข้าวโพดแล้วศัตรูพืชที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกแมลงและสัตว์ฟันแถะ เช่น หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด กำจัดโดยสารคาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3% G) หนอนเจาะฝักข้าวโพด กำจัดโดยสารคาบาริล (เซฟวิน 85%) หรือเมโทมิล (แลนเนท) หนอนกระทู้ข้าวโพด กำจัดโดยใช้เมโทมิล (แลนเนท) หรือ โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) ส่วนพวกสันว์ฟันแถะ จำพวก หนู ป้องกันโดยการวางกับดัก ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและใช้เหยื่อผสมสารพิษในแปลงปลูกข้าวโพด

การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาส้มโอ

December 19th, 2014

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาส้มโอ

  • การให้น้ำส้มโอ ในช่วงแรกที่เกษตรกรทำการปลูกส้มโอใหม่ ๆ เกษตรกรควรให้น้ำส้มโออย่างสม่ำเสมอ พอต้นส้มโอเริ่มโตเต็มทีแล้วเกษตรกรจึงให้น้ำน้อยลง โดยสังเกตุดูจากความชื้นของดิน
  • การให้ปุ๋ยส้มโอ ในช่วงที่ส้มโอมีอายุ 1-3 ปี เกษตรกรควรให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 300-500 กรัมต่อการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งและต่อต้นส้มโอ 1 ต้น โดยระยะเวลา 1 ปีให้ใส่ปุ๋ยได้ 2 ครั้ง หลังจากที่ส้มโอมีอายุได้ 4 ปี จะเริ่มออกผลให้เกษตรกรให้ปุ๋ยสูตร 13 – 13 – 21 หรือ 15 – 15 15 โดยให้ใส่ครึ่งหนึ่งของอายุต้นส้มโอ ตัวอย่าง ส้มโอมีอายุ 4 มี ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 กิโลกรัม โดยให้ทำการแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ 1 กิโลกรัม หลักจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลส้มโอแล้ว 6 เดือน จึงทำการใส่ปุ๋ยอีกครั้ง
  • การกำจัดวัชพืชส้มโอ เกษตรกรควรทำการพรวนดินบริเวณโคนต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดินโปร่ง ข้อควรระวังคืออย่าให้โดนโคนต้นหรือบริเวณรากของส้มโอเป็นอันขาด หากเกษตรกรต้องการฉีดสารเคมีควรระวังอย่าให้สารเคมีโดนใบส้มเป็นอันขาด
  • การตัดแต่งกิ่งส้มโอ ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งส้มโอที่เป็นโรค แห้ง กิ่งที่ขึ้นแข่งกับลำต้น กิ่งที่ขึ้นไขว้กัน ทิ้งเสีย หลังจากที่เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งแล้วให้ใช้สารกันราหรือปูนแดงละลายผสมกับน้ำทาตรงรอยแผลที่ตัด เพื่อป้องกันแผลเน่าเนื่องจากเชื้อรา

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาส้มโอ

การเกษตรเรื่องการปลูกองุ่นนอกฤดู

December 19th, 2014

การเกษตรเรื่องการปลูกองุ่นนอกฤดูการบังคับให้องุ่นออกดอกนอกฤดูนั้น เกษตรกรมักจะปฏิบัติหลังจากที่ได้เก็บผลไปแล้ว โดยที่เกษตรกรจะต้องมีการบำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์ มีการสะสมอาหารได้เพียงพอ และมีการป้องกันโรค แมลง เพื่อองุ่นจะได้มีความพร้อมและความสมบูรณ์ในการออกดอก ออกผล

1. หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จแล้ว เกษตรกรควรปล่อยให้ต้นองุ่นโทรมประมาณ 15-30 วัน แล้วจึงใส่ปุ๋ย โดยในตอนแรกใส่ปุ๋ยคอก พร้อมทั้งปุ๋ยน้ำทางในสูตรที่มีตัวกลางสูง เช่น สูตร 11-22-11 ฉีดพ่น 1 ครั้ง พร้อมทั้งเตรียมลอกเลนขึ้นจากท้องร่อง และตบแต่งคันร่องเพื่อรอการตัดแต่งกิ่ง

2. การตัดแต่งกิ่งองุ่นจะตัดเอากิ่งแขนงหรือกิ่งสาขาให้สั้นลง และให้มีตาองุ่นบนกิ่งแก่ และตัดกิ่งที่แพร่กระจายทับกันออก โดยให้เหลือตาองุ่นไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นพันธุ์ไวท์มะละกาให้มีตาเหลือไว้ประมาณ 5-7 ตาต่อกิ่ง แต่ถ้าเป็นพันธุ์คาร์ดินัล ให้เหลือแค่ 3-5 ตาต่อกิ่งเท่านั้น

3. เมื่อตัดแต่งกิ่งเสร็จเกษตรกรควรให้ปุ๋ยน้ำที่มีธาตุอาหารหลักคือ เอ็น พี เค ให้สูตรตัวหน้าสูงเพื่อช่วยเร่งตาองุ่นให้ออกเร็วขึ้น เช่น ใช้สูตร 20-10-10 หรือสูตรอื่นที่ใกล้เคียงกันในอัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ หรือขนาดร่อง 5 ตารางวาต่อปุ๋ย 10 กิโลกรัม โดยหว่านให้ทั่วทั้งร่อง การใส่ปุ๋ย ควรเลือกเวลาตอนบ่ายหรือตอนเช้าในขณะที่แสงแดดไม่แรงมากนัก หลังจากหว่านปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำเพื่อให้ปุ๋ยละลายและรากขององุ่นจะดูดซึมเพื่อไปเลี้ยงลำต้นได้เร็วขึ้นการปลูกองุ่นนอกฤดู

4. ในระยะ 2-3 วันแรกหลังตัดแต่งกิ่งสำเร็จ ให้เกษตรกรฉีดปุ๋ยน้ำทางใบสูตร คือ กลางสูง เช่นสูตร 11-22-11 และอาหารเสริมทางใบ เพื่อเร่งให้องุ่นแทงช่อดอกออกมาพร้อมกับใบ โดยทำการฉีด 5-7 วันต่อครั้ง การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้กับองุ่นนั้นจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการให้ทางดิน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรอาจจะผสมยาฆ่าแมลงและยาป้องกันกำจัดโรคราลงได้ด้วยก็ได้

5. หลังจากที่ได้ตัดแต่งกิ่งประมาณ 15-20 วัน ตาขององุ่นก็จะแตกใบใหม่ออกมาให้เห็น ถ้าเป็นฤดูร้อนและในฤดูฝนตาจะแตกเร็วกว่าประมาณ 15 วัน แต่ถ้าเป็นฤดูหนาว ตาจะแตกใบอ่อนช้าออกไปอีกประมาณ 20 วันขึ้นไป และโดยธรรมชาติขององุ่นเมื่อตาแตกใบอ่อนออกมาแล้ว ช่อดอกจะแทงออกมาด้วย ในขณะที่ดอกองุ่นกำลังบานหรือติด เกษตรกรอาจเด็ดตาดอกที่ไม่มีดอกทิ้งก็ได้ เพื่อไม่ให้องุ่นมีใบมากในช่วงนี้

6. หลังจากที่องุ่นแทงช่อดอกออกประมาณ 16-17 วัน เกษตรกรอาจจะเพิ่มคุณภาพขององุ่น โดยใช้ฮอร์โมน จิบเบอเรลลิน, เอ็น.เอ.เอ. หรืออาหารเสริมทางใบ เพื่อยืดช่อดอกองุ่นให้ยาวใหญ่ขึ้น แต่การใช้ฮอร์โมนยืดช่อดอก เกษตรกรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และต้องรู้จักวิธีการใช้ เพราะหากใช้ผิดพลาดแล้วจะเกิดผลเสียหายต่อดอกและผลองุ่น เช่น ดอกยาวเกินไป ดอกร่วง หรือทำให้องุ่นไม่ติดผลได้

7. เมื่อองุ่นติดผล การปฏิบัติดูแลรักษาตามปกติ และโดยเฉพาะการฉีดยาป้องกันกำจัดโรค แมลง จะต้องกระทำสม่ำเสมอ อาทิตย์ละครั้ง หรืออาจจะฉีดพร้อมกับการให้อาหารเสริมทางใบด้วยก็ได้ จนกระทั่งผลองุ่นโตเต็มที่ เพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลต่อไป

การปลูกองุ่นนอกฤดู

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร

December 19th, 2014

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร
อุปกรณ์สำหรับปลุกแก้วมังกรเสาไม้เนื้อแข็งหรือท่อน้ำทิ้งด้านในกลวง,ไม้สำหรับทำเสาเข็ม จะให้ไม้สนหรือไม้ไผ่ก็ได้,ไม้หรือเสาปูนสำหรับทำค้างด้านบน,ปูน,เชือก

วิธีปลูกแก้วมังกร

  • ให้เกษตรกรนำเสาไม้เนื้อแข็งหรือท่อน้ำทิ้งตั้งเป็นเสาหลัก หลังจากนั้นให้ทำการขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ไม้ไผ่หรือไม้สนยาวประมาณ 60 เซนติเมตรที่เตรียมไว้สำหรับทำเสาเข้มตอกลงไปในดินโดยให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตรโดยจะเหลือความยาวโผล่จากดิน 30 เซนติเมตรเช่นกัน จากนั้นให้นำเสาปูนหรือเสาไม้ที่จะนำมาทำค้างตั้งบนเสาเข็มและเทปูประมาณ 1 กระป๋องลงในเสาเพื่อยึดเสาหลักและเสาเข็มไว้ด้วยกัน จากนั้นให้ฟันโขดรอบหลักให้เป็นลักษณะรูปฝาชี นำต้นแก้วมังกรที่เตรียมไว้มาปลูกทั้ง 4 ด้านของหลัก มัดด้วยเชือกที่เตรียมไว้ไม่ต้องแน่นมาก นำดินกลบบริเวณโคนต้นแก้วมังกรและนำฟางคลุมเพื่อป้องกันแมลงหรือมด

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

December 15th, 2014

การเกษตรเรื่องการเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่าเกษตรกรควรตัดหญ้าแพงโกล่าเมื่อหญ้าแพงโกล่ามีอายุได้ 60 วัน และทำการตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 40-45 วัน หากเกษตรปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ดอนเกษตรกรสามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ 5 ครั้ง ผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 2-2.5 ตันต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าแพงโกล่าในที่ลุ่ม เกษตรกรมักจะพบกับปัญหากับการเกิดน้ำท่วมขังทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนได้ เมื่อน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรทำการให้ปุ๋ยและให้น้ำหญ้าแพงโกล่าอย่างเต็มที่ตลอดในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรสามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ 5 ครั้ง และจะได้ผลผลิตประมาณ 3-5 ตันต่อไร่หญ้าแพงโกล่ามีขนาดใบและต้นเล็ก ใบดก ทำให้หญ้าแพงโกล่าอ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอมทำให้หญ้าแพงโกล่าเปนที่โปรดปานขอสัตว์อีกทั้งคุณค่าทางอาหารของหญ้าแพงโกล่าก็ไม่ลดลงมากนักจึงเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตหญ้าแห้ง

การเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประกาศผล15ธ.ค.

December 12th, 2014

จากการที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ดังนั้นเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดิน สำหรับในปี 2557 นี้ ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ โดยผ่านการประกวดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาให้เกษตรกรไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกการค้าออนไลน์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในโลกยุคใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดความคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานเกษตรกรจากทั่วประเทศ โดยได้คัดสรรเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีพิธีประกาศผล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2557” ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30-15.00 น. บริษัทดีแทค อาคารจัตุรัสจามจุรีกำหนดการในวันดังกล่าวมีดังนี้ เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานชมนิทรรศการมัลติมีเดีย เวลา 13.00 – 15.00 น. ประกาศผล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2557”โดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ คุณซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ต่อจากนั้นเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2557

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประกาศผล15ธ.ค.

Hello world!

November 27th, 2014

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!